خانم طباطبایی

اشرف سادات طباطبایی نماینده بازنشستگان

 • : 021-88190670
اخوان

اشرف اخوان نماینده معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع

 • : 021-84932723
ساناز جعفری نیا

ساناز جعفری نیا نماینده معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع

 • : 021-84932473
خیری زاده

آیلار خیری زاده نماینده معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع

 • : 021-84932484
رژینا یمین رفیعی

روژینا یمین رفیعی نماینده معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع

 • : 021-84932481
منصوری

ندا منصوری نماینده معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع

 • : 021-84932512
شهبازیان فر

سارا شهبازیانفر نماینده معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع

 • : 021-84932594
سهیلا شیبانی

سهیلا شیبانی مقدم نماینده حوزه مدیر عامل

 • : 021-84932295
نایب آقایی

بهاره نایب آقایی نماینده حوزه مدیر عامل

 • : 021-84932606
شاملو

مهناز شاملو نماینده معاونت مهندسی و توسعه امور زیربنایی

 • : 021-84932271
سندالی

زهرا سندالی نماینده معاونت امور دریایی

 • : 021-84932194
گردانی

ژیلا گردانی نماینده معاونت امور بندری و اقتصادی

 • : 021-84932259
افشار

صغری افشار نماینده بندر امام خمینی (ره)

 • : 061-52282309
سمیه گوران اوریمی

سمیه گوران اوریمی نماینده بندر امیرآباد

 • : 011-34512138
مرضیه یزدانی

مرضیه یزدانی نماینده بندر آبادان

 • : 061-53244187
آسیه رمضانپور

آسیه رمضانپور نماینده بندر انزلی

 • : 013-44992393
فرح کاویانی

فرح کاویانفر نماینده بندر شهید باهنر

 • : 076-32129213
سجادی فر

فاطمه سجادی فر نماینده بندر بوشهر

 • : 077-31666430
معصومه جعفری

معصومه جعفری نماینده بندر چابهار

 • : 054-31283044
سهیلا بزرگمنش

سهیلا بزرگمنش نماینده بندر خرمشهر

 • : 061-53507655
عزت پذیرایی

عزت پذیرایی نماینده بندر شهید رجایی

 • : 076- 872420917
حسنی ثقفی

حسنی ثقفی نماینده بندر لنگه

 • : 076-44243285