سازمان بین المللی دریانوردی با مشارکت انجمن حمل و نقل و تجارت بین المللی زنان مطالعه و تحقیق با موضوع "زنان در صنعت دریانوردی" را آغاز کرده است.
آیمو؛ نقش زنان در صنعت دریانوردی را بررسی می کند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی به نقل از مرین لاگ، سازمان بین المللی دریانوردی(IMO) و انجمن حمل و نقل و تجارت بین المللی زنان مطالعات اولیه با موضوع "زنان در صنعت دریانوردی" را برای بررسی نسبت و توزیع نقش زنان شاغل در بخش دریایی، از نقش های پشتیبانی گرفته تا سمت های سطح بالای اجرایی را آغاز کرده است.

این مطالعه بخشی از مجموعه فعالیت هایی است که با هدف ایجاد زمینه برای مباحث بیشتر در مورد چگونگی ایجاد نیروی کار متنوع تر در بخش دریایی انجام می شود؛ داده های به دست آمده از این مطالعه به منظور کمک به ایجاد تصویری از تنوع و برابری جنسیتی در صنعت دریانوردی استفاده خواهد شد.

این مطالعات در راستای امضای یادداشت تفاهم بین آیمو و ویستا در سال 2020 در زمینه ارتقاء و تنوع بیشتر جنسیتی از طریق فعالیت و همکاری پیشرفته در بخش دریایی انجام می شود. هدف از امضای این تفاهم نامه ایجاد چارچوبی برای ارتقا تنوع جنسیتی و شناساندن آنها به عنوان عاملی حیاتی در تأمین آینده پایدار صنعت حمل و نقل در سراسر جهان است.

۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۴:۵۶
کد خبر : ۵۳,۳۲۹